ANBI

Stichting Vrienden van de Wateringse Molen is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In verband met haar ANBI status, publiceert de Stichting publiceert onderstaand de volgende gegevens.

Naam: Stichting Vrienden van de Wateringse Molen
KvK nr: 4114 5259
RSIN nummer: RSIN/Fiscaal nr. 8081.15.339
Post adres: Willem III Straat 23, 2291 TL Wateringen

1. Doelstelling, statuten, artikel 2

De stichting heeft ten doel:

  • Het restaureren, onderhouden, beheren en instandhouden van de molen en aanhorigheden staande te Wateringen aan de Heulweg.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het samenwerken met andere instellingen met gelijk of aanverwant doel;
  • De molen en eventuele andere bezittingen eventueel in eigendom over te dragen aan de gemeente Wateringen (nu: Gemeente Westland) en/of andere overheidsinstanties en/of aan instellingen als hiervoor bedoeld; en
  • Alle andere wettige middelen, welke tot het bereiken van bovenomschreven doel bevorderlijk zijn of daarmee verband houden.

2. Het actuele beleidsplan

Zie Beleidsplan Stichting Vrienden van de Wateringse Molen 2022-2023.

3. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Zie pagina Stichting Vrienden.

4. Beloningsbeleid

Alle bestuurders van de Stichting werken onbezoldigd.

5. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie pagina Algemeen verslag 2023.

6. Jaarrekening

De balans en staat van baten en lasten van de afgelopen twee jaren zijn opgenomen in de Jaarcijfers 2023.